Statut

                                               Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów

                                                                  (stan  09.10.2016)

 1. Nazwa, siedziba, rok gospodarczy

Związek nosi nazwę: Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów. Stowarzyszenie zostanie wpisane do niemieckiego rejestru stowarzyszeń i następnie otrzyma skrót e.V. (związek zarejestrowany)

Stowarzyszenie ma siedzibę w Dreźnie. Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.

 1. Cel stowarzyszenia

Stowarzyszenie służy porozumieniu między obywatelami Niemiec i Polski oraz ich integracji w społeczność europejską na podstawie demokratycznego systemu państwa i prawa. Jeden ze sposobów osiągnięcia tego celu prowadzi przez wzajemne zrozumienie systemów prawnych i możliwości ich dalszego rozwoju w sensie integracji. Sędziowie i prokuratorzy spełniają ważną rolę w przekazywaniu prawa społeczeństwu. Należy to do głównych zadań Stowarzyszenia. Cel zawarty w statucie będzie realizowany m.in. poprzez zasadniczo dostępne dla wszystkich, spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia niemieckich i polskich członków.

 1. Użyteczność publiczna

Stowarzyszenie działa wyłącznie w celach bezpośredniej użyteczności publicznej w znaczeniu rozdziału „cele podatkowo uprzywilejowane“ niemieckiej ustawy podatkowej.

Związek jest bezinteresowny; nie dąży w pierwszym rzędzie do realizacji własnych celów gospodarczych. Środki związku mogą być używane tylko w celach statutowych. Członkowie nie otrzymują żadnych zapisów ze środków związku.

Żadna osoba nie może być faworyzowana poprzez nakłady niezgodne z celem związku lub przez niewspółmiernie wysokie wynagrodzenie.

 1. Finanse

Związek pobiera od swoich członków i członków wspierających opłaty, o których wysokości decyduje zgromadzenie członków.

Opłaty mają być uiszczane co miesiąc, do 1-go każdego miesiąca.

 

 1. Członkostwo

Stowarzyszenie składa się z członków i członków wspierających.

Członkami stowarzyszenia mogą zostać sędziowie i prokuratorzy, gotowi poświęcić się celom stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, chcąca wspierać cele stowarzyszenia, nie będąc jednocześnie jego członkiem.

Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do zarządu o przyjęcie do stowarzyszenia. Zarząd decyduje o przyjęciu. Jeśli zarząd odrzuci wniosek, decyzję podejmuje kolejne zgromadzenie członków.

 1. Zakończenie członkostwa

Członkostwo kończy się poprzez wystąpienie, wykluczenie, śmierć lub utratę zdolności prawnej.

Wystąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie wobec zarządu. Wystąpienie może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia do końca każdego kwartału.

Członek może zostać wykluczony decyzją zgromadzenia członków z powodu zachowania szkodliwego dla związku lub z innego ważnego powodu. Zgromadzenie członków podejmuje decyzję zwykłą większością głosów po uprzednim wysłuchaniu członka, mającego być wykluczonym.

6a. Zakończenie członkowstwa w szczególnych przypadkach

(1) Bez uszczerbku dla pozostałych uregulowań niniejszego statutu członkowstwo kończy się w szczególnych przypadkach przez stwierdzenie tego faktu i stosowną uchwałę Zarządu bez potrzeby współdziałania Walnego Zgromadzenia.

(2) Szczególny przypadek zachodzi, gdy

 1. a) członek mimo wymagalności należnej składki członkowskiej opóźnia się z jej płatnością i nie uiścił składki także po drugim monicie,
 2. b) członek przeprowadził się pod nieznany adres, przez co doręczenie monitów odnośnie płatności wymagalnych składek członkowskich stało się niemożliwe.
 3. Organy związku

Organami związku są zarząd i zgromadzenie członków.

 1. Zgromadzenie członków

Zgromadzenie członków podejmuje decyzje w następujących kwestiach:

-  zmiana statutu

-  rozwiązanie związku

-  przyjęcie nowych członków, zgodnie z nr 5 ustęp 4 zdanie 2

-  wybór i odwołanie członka zarządu

-  sprawozdanie finansowe skarbnika

-  absolutorium dla zarządu

-  opłaty członkowskie.

 

Zwyczajne zgromadzenia członków są zwoływane przez zarząd minimum raz w roku. Wezwanie następuje pisemnie przy zachowaniu dwutygodniowego terminu i z podaniem porządku dziennego. 

Nadzwyczajne zgromadzenie członków zwoływane są, kiedy zarząd uważa je za niezbędne, lub kiedy żąda tego, podając powody, min. 30 członków.

Zgromadzenia członków prowadzone są przez przewodniczącego lub innego członka zarządu lub innego przewodniczącego zgromadzenia, wybranego przez zgromadzenie.

Zgromadzenie członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków, w jawnym głosowaniu. Przy równowadze głosów, wniosek uważany jest za odrzucony.

Zgromadzenie członków ma zdolność do podejmowania decyzji, jeśli wezwanie nastąpiło zgodnie z regulaminem i przy dotrzymaniu terminu.

Do zmiany statutu wymagana jest większość ¾  głosów obecnych członków. To samo obowiązuje w przypadku rozwiązania związku. Zmiany statutu są dopuszczalne tylko, jeśli zostały wcześniej ujęte w porządku dziennym.

Ze zgromadzenia członków i decyzji przez nie podjętych sporządza się protokół. Protokół podpisuje protokolant i  przewodniczący zgromadzenia.

 1. Zarząd

Przewodniczący zarządu reprezentuje związek samodzielnie. Związek może reprezentować także wspólnie dwóch członków  zarządu.

Zarząd składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika. Zarząd prowadzi bieżące sprawy związku. Ma następujące zadania:

            -  zwoływanie i przygotowanie zgromadzenia członków,

            -  wykonywanie decyzji zgromadzenia członków,

            -  zarządzanie majątkiem związku,

            -  przyjmowanie nowych członków.

 

Zarząd wybierany jest przez zgromadzenia członków na okres dwóch lat.

Członkami zarządu mogą być tylko członkowie związku. Zarząd tak długo sprawuje swoją funkcję, dopóki przez zgromadzenie członków nie zostanie wybrany nowy zarząd. 

Zarząd zbiera się w razie potrzeby. Decyzje zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Zarząd ma zdolność do podejmowania decyzji, jeśli podejmuje ją większość członków zarządu. W razie równowagi głosów, decyduje głos przewodniczącego. Decyzje są protokołowane. Decyzje możliwe są takze w formie obiegowej. 

 1. Rozwiązanie związku, zakończenie z innych powodów, zniesienie celów podatkowo uprzywilejowanych

W przypadku rozwiązania związku przewodniczący i jego zastępca stają się uprawnionymi do reprezentowania likwidatorami, jeśli zgromadzenie członków nie wyznaczy do tego innych osób.

„W przypadku rozwiązania lub uchylenia Stowarzyszenia lub ustaniu celów podatkowo uprzywilejowanych majątek Stowarzyszenia przypada Niemiecko-Polskiemu Stowarzyszeniu Saksonia - Stowarzyszenie Współpracy saksońsko-polskiej e.V. [ Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen - Gesellschaft für Sächsisch-Polnische Zusammenarbeit e. V.], siedziba: muzeum Kraszewskiego, Nordstr. 28, 01099 Dresden, zadanie którego polega na bezpośrednim i całościowym wydatkowaniu na cele użyteczności publicznej.“

 

Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio, jeśli związek zostanie rozwiązany z innych powodów lub straci zdolność prawną.

 1. Zmiany statutu z innych powodów

Zmiany wymagane przez Sąd Rejestrowy lub Urząd Skarbowy mogą zostać podjęte przez przewodniczącego bez uprzedniego wysłuchania zgromadzenia członków. Przewodniczący jest do tego wyraźnie upoważniony.